กัญชาพันธุ์หางเสือ

กัญชาพันธุ์หางเสือ : พันธุ์กัญชาไทยที่หายากและได้รับการขึ้นทะเบียนกัญชา

กัญชาพันธุ์หางเสือ สกลนครเป็นกัญชาพันธุ์ไทยชนิดหนึ่งที่มีอยู่มาโบราณและมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายพันธุ์กัญชาในไทย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับกัญชาพันธุ์หางเสือ สกลนครอีกในมุมมองที่ละเอียดเรื่องประวัติ ลักษณะ และความเฉพาะเจาะจงของพันธุ์นี้ กัญชาพันธุ์ไทย รวมถึงการค้นพบลักษณะพันธุ์ในการวิจัยล่าสุดโดยทีมวิจัยไทย และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครในประเทศไทย โปรดติดตามไปด้วย!

ประวัติและการกระจายตัวของ กัญชาพันธุ์หางเสือ

กัญชาพันธุ์หางเสือ สกลนครมีประวัติที่ยาวนานและรากฐานที่เข้มแข็งในประเทศไทย โดยการกระจายตัวของพันธุ์นี้มีความที่งานและมีพบเห็นอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ แต่ที่นี่คือสกลนครที่มีความพิเศษ เพราะเป็นที่รู้จักกันว่านอกจากพันธุ์ กัญชาหางกระรอก แล้ว ยังมีการกระจายตัวของกัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครอีกด้วย การปลูก กัญชาหางเสือ สกลนครได้รับการศึกษาและคัดเลือกโดยหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร) รวมถึงสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คัดเลือก ที่ได้รับนิรโทษกรรมในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนคร จากการวิจัยและการสำรวจที่ได้ทำในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย มีการค้นพบลักษณะพันธุ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัญชาพันธุ์นี้

ลักษณะพิเศษของกัญชาพันธุ์หางเสือ

การศึกษาลักษณะของกัญชาพันธุ์ หางเสือสกลนคร จากการสอบถามปราชญ์ชาวบ้านและหมอพื้นบ้านในแถบจังหวัดสกลนคร แถบเทือกเขาภูพาน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกแถวจังหวัดตาก พบว่าลักษณะของกัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครมีความเฉพาะเจาะจง โดยมีลักษณะดังนี้:

  • ช่อดอกยาวเป็นพวงยาวคล้ายหางเสือ
  • กลิ่นที่หอมคล้ายเปลือกส้ม
  • มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย

จากการวิจัยดังกล่าว สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ทำการคัดเลือกต้นพันธุ์ของ กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว จากเมล็ดพันธุ์ที่ได้ โดยทำการปลูกและคัดเลือกจำนวน 3 รุ่น ในการเพาะปลูก และได้ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะทางด้านเคมี และลักษณะทางด้านพันธุกรรม เพื่อใช้ในการคัดเลือก สายพันธุ์หางเสือ และรวมทั้งข้อมูลจากการออกสำรวจการปลูกกัญชาของพื้นที่ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและสารสกัดที่สำคัญ

จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากการวิจัยล่าสุด เราพบว่า กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว กัญชาสายพันธุ์ไทย มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีความสำคัญในกัญชา โดยเฉพาะ Tetrahydrocannabinolic Acid Synthase (THCAS) และ Cannabidiolic Acid Synthase (CBDAS) ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมค่อนข้างคงที่ในกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว กัญชาสายพันธุ์หางเสือ นอกจากนี้ยังพบว่าพันธุ์นี้มีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่นๆ ในฐานข้อมูล ซึ่งทำให้รุ่นลูกของพันธุ์นี้มีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ และมีโอกาสในการแสดงออกทางด้านเคมีในการสร้างสาร THC คงที่ โดยปริมาณสาร ∆9-THC สูงเฉลี่ยที่ 8.38±0.55 %W/W และปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 %W/W

สิ่งที่ทำให้กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวเป็นพันธุ์พิเศษ

กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว พันธุ์กัญชา ไทย มีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพันธุ์พิเศษและหายากพบได้ โดยเฉพาะถิ่น (Rarity: RARE) กัญชาไทยสติ๊ก ซึ่งพันธุ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) โดยมีความยาว 3.2 Megabase ของกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในพันธุ์กัญชา type 1 หรือ chemotype 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการสร้างสาร THC ที่เด่น1-3 โดยเมื่อเทียบเคียงข้อมูลพันธุกรรมของพันธุ์กัญชาพบว่า สายพันธุ์กัญชาไทย มีความเกี่ยวข้องกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร THC และ CBD รวมความยาว 3.2 Megabase ของกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในพันธุ์กัญชา type 1 หรือ chemotype 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการสร้างสาร THC ที่เด่น1-3 และเมื่อเทียบเคียงข้อมูลพันธุกรรมของพันธุ์กัญชาพบว่ากัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวมีการสร้างสารที่ตรงกับ genotype คือมีปริมาณสาร ∆9-THC สูงเฉลี่ยที่ 8.38±0.55 %W/W ส่วนปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 %W/W

FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกัญชาพันธุ์หางเสือ

Q1: สามารถปลูกกัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครได้ในประเทศไทยหรือไม่?

A1: ในปัจจุบัน การปลูกกัญชาในประเทศไทยยังคงเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและมีโทษทางกฎหมายอยู่ ดังนั้นไม่อนุญาตให้ปลูกกัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครหรือพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทยในปัจจุบัน

Q2: พันธุ์กัญชาตะนาวศรีก้านขาวมีสารสกัด THC และ CBD ที่สูงให้ผลผลิตหรือไม่?

A2: ใช่ พันธุ์กัญชาตะนาวศรีก้านขาวมีปริมาณสาร ∆9-THC ที่สูงเฉลี่ยที่ 8.38±0.55 %W/W ซึ่งเป็นสารสกัด THC ที่มีผลทำให้คนเรียบร้อยและมีผลจิต ส่วนปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 %W/W ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีผลจิตและมีคุณสมบัติทางยาที่น่าสนใจ

Q3: พันธุ์กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวมีการคัดเลือกพันธุ์ทางพันธุกรรมหรือไม่?

A3: ใช่ พันธุ์กัญชาตะนาวศรีก้านขาวได้รับการคัดเลือกทางพันธุกรรมเพื่อสร้างพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ และมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ ทำให้มีโอกาสในการแสดงออกทางด้านเคมีที่มีคุณค่า

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://weedsthai.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี